Proclaimer

De voorwaarden van deze proclaimer zijn van toepassing op https://praktijkhomilia.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze proclaimer en het op de website beschikbare privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Afname van begeleiding en diensten van Praktijk Homilia via deze website garandeert u niet van resultaat, De resultaten verschillen per persoon. Van de voortgang en processen zult u door Praktijk Homilia persoonlijk en schriftelijk op de hoogte worden gehouden en geïnformeerd. Hoewel Praktijk Homilia met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Praktijk Homilia niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk Homilia garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.  Praktijk Homilia wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand. Mocht u na 2 werkdagen nog geen reactie hebben gehad op uw bericht via het contactformulier van de website, wordt u verzocht om een sms te sturen naar Pratijk Homilia of telefonisch contact op te nemen / voicemail in te spreken.

Informatie van derden en diensten
Wanneer Praktijk Homilia links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Praktijk Homilia worden aanbevolen. Praktijk Homilia aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Praktijk Homilia niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Homilia of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Praktijk Homilia behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van deze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wanneer u persoonlijke gegevens invoerd via het contactformulier op deze website, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw contactgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u informatie over aanvraagt, dan wel welke dienst u afneemt. Dat kan via e-mail, post en telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Praktijk Homilia behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en proclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.