Privacy

Privacyverklaring

Natacha Wisman

Praktijk Homilia

Amaranthout 31

2719 MR Zoetermeer

info@praktijkhomilia.nl

KVK nummer: 91167485

Versie 12 september 2023

Je bezoekt mijn website https://praktijkhomilia.nl voor informatie. Bij verdere interesse vul je het contactformulier in, stuur je me een e-mail of hebben we telefonisch contact. Je doet een aanvraag voor een intakegesprek, een begeleidings- of adviestraject of een onderzoek. Bij het tot stand komen van een samenwerking tussen Praktijk Homilia en ouder(s)/verzorger(s)/kinderen wordt verslaglegging gedaan.

Informeren

Volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ben ik verplicht je te zo goed mogelijk te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. De beschrijving hiervan is opgenomen in deze Privacy verklaring. Deze beschrijving dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Mocht je vragen hebben en er dingen niet duidelijk zijn, stel ze gerust via de contactgegevens bovenaan deze verklaring.

Het gebruik van persoonsgegevens en met welk doel/doelen

Je gegevens worden altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Wanneer je een kennismakingsgesprek aanvraagt via het contactformulier, direct via e-mail, of telefonisch contact zoekt, gebruik ik je naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te kunnen opnemen. De persoonlijke toelichting die je via het contactformulier, via e-mail of via telefoon/voicemail achterlaat blijft vertrouwelijk.

Adresgegevens worden alleen gebruikt bij voor facturering en eventueel voor een huisbezoek. Persoonlijke toelichtingen via contactformulier, telefoon, e-mail en/of voicemail worden opgeslagen in je dossier.

Welke persoonsgegevens worden er nu precies opgeslagen?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Homilia, worden je persoonsgegevens en mogelijk die van je kind verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, mogelijke privé-informatie. Bij begeleiding zal het behandelplan, de voortgang en de evaluatie opgeslagen worden. Bij onderzoeken worden de onderzoeksverslagen opgeslagen.

Waarom worden die gegevens allemaal gevraagd?

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een begeleidingstraject en/of een onderzoek) en om je te kunnen informeren. Ik gebruik je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan de begeleiding of het onderzoek gerelateerde zaken. Ook als je een vraag stelt, verwerk ik je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Worden er ook bijzondere persoonsgegevens opgeslagen?

Wat wordt er onder bijzondere persoonsgegevens verstaan?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als ik dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat mij vraagt. In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid die van belang zijn voor de begeleiding.

Ben je (of is uw kind) jonger dan 18 jaar? Dan is het belangrijk om het volgende te weten:
Ouders worden zoveel mogelijk bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij zelf beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij het onderzoek en de behandeling betrokken wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft. Bij gescheiden ouders is het noodzakelijk dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een psychologisch traject. Indien jouw ouders gescheiden zijn vragen wij beide ouders om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Gegevens van je kind worden gedeeld – alleen na je uitdrukkelijke toestemming – met de school en/of eventuele andere behandelaars.
Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere orthopedagoog, psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht. Zonder uw toestemming informatie uitwisselen is dus in principe niet toegestaan, maar:
Het kan voorkomen dat Praktijk Homilia buiten haar beroepsgeheim moet treden om een hoger liggend doel te dienen, ook als u hier voorafgaand geen toestemming voor geeft of heeft gegeven. Dat doel is dan de veiligheid van uzelf of de veiligheid van een ander. Zo is Praktijk Homilia net als iedere andere zorgverlener verplicht melding te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Maar ook als u zichzelf of een ander iets ernstigs wil aandoen is het de plicht van Praktijk Homilia om dit nadeel te voorkomen of te beperken.

Verder is het delen van gegevens met andere alleen van toepassing vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Daarbij kun je denken aan:

* de belastingadviseur en mijn administratiekantoor, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
* de bank, vanwege de verwerking van betalingen
* de webhoster, voor de verwerking van de gegevens uit het contactformulier

Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. 

Wat gebeurt er terwijl je op de website rondkijkt?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Waar worden je gegevens vastgelegd en hoe zijn ze beveiligd?

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden vastgelegd op mijn laptop en op een externe harde schijf. Beide zijn beveiligd met een wachtwoord. De inhoud is encrypted.

Daarnaast is de laptop zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Ik surf via beveiligde WiFi (zgn. VPN verbinding) en mijn laptop is niet detecteerbaar binnen netwerken. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’) en mijn laptop is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

De externe harde schijf wordt in een gesloten kast opgeborgen.

Met het bovenstaande neem ik maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatst genoten contactmoment. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Medische gegevens moeten van de wet 15 jaar bewaard blijven. Mocht de wetgeving veranderen, dan voegt Praktijk Homilia zich daarnaar.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact op en ik maak het voor je in orde, tenzij de wet het mij anders voorschrijft. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/correctie/verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.